Política de privacitat

L’Associació d’Il.lustradores de Tarragona, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), els hi proporciona la següent informació:

QUÍ TRACTARÀ LES SEVES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El tractament de dades de caràcter personal realitzat a través d’aquest lloc és duu a terme per L’Associació d’Il.lustradores de Tarragona com a Responsable de Tractament

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s'utilitzaran per a les següents finalitats:

 • Si ens envia un formulari de contacte, per atendre la seva sol·licitud o consulta.
 • Si sol·licita l’Alta de Soci a través d’aquest lloc, utilitzarem les seves dades de caràcter personal amb la finalitat de gestionar la seva inscripció com a soci de l’AIT, facilitar-li l’accés al present lloc web i gestionar el seu portfoli i promocionar-lo a través del lloc web i de les nostres XXSS, així com per comunicar-nos amb vostè i remetre comunicacions que siguin del seu interès si així ho consent expressament.  Així mateix, i en la seva qualitat d’associat, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent d’obligat compliment per L’Associació d’Il.lustradores de Tarragona .

Pot revocar a qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l'assumpte "Baixa" a hola@aitarragona.cat.

D'acord amb la LSSICE, L’Associació d’Il.lustradores de Tarragona  no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l'usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions. No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites llevat per obligació legal o requeriment judicial.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà al moment de marcat de la casella corresponent a l'hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se, donar-se d’alta com a soci, o rebre informació dels serveis de l’Associació d’Il.lustradores de Tarragona.

En els casos en que existeixi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació pel desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l'existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

L’Associació d’Il.lustradores de Tarragona no duu a terme cap cessió o comunicació de dades tret que existeixi necessitat raonable per complir amb una obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l'usuari.

Tampoc es realitzaran transferències internacionals de les seves dades de caràcter personal sense el seu consentiment previ.

L’Associació d’Il.lustradores de Tarragona  contracta la seva infraestructura virtual a través de proveïdors adherits a l’escut de privacitat EEUU-UE, com Gmail  per la gestió de correu electrònic o Wordpress per la gestió de la web.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l'exercici dels següents drets davant  L’Associació d’Il.lustradores de Tarragona  presentant un escrit a l'adreça postal de l'encapçalament o enviant un correu electrònic a , indicant com a Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES: DRETS AFECTATS”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

 • Dret d'accés: permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.
 • Dret d'oposició: dret de l'interessat al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.
 • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, a fi que aquest pugui transmetre'ls a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils): dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment prestat a qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (www.agpd.es).

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les seves dades es conservaran mentre duri la finalitat per la qual s’han recollit, i en el cas d’associades i associats a l’Associació d’Il.lustradores de Tarragona durant el temps en que duri la seva condició com a associat, i posteriorment degudament bloquejats durant el temps establert per la legislació vigent.

No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i del tràfic durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l'ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

INFORMACIÓ QUE RECAPTEM

 • Aquelles incloses en els diferents formularis previstos a la pàgina web.

La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d'atendre la concreta sol·licitud que es tracti. Vostè manifesta que la informació i les dades que ens facilita són exactes, actuals i veraces. Li preguem que en cas de modificació, comuniqui immediatament la mateixa a fi que la informació en tractament estigui a tot moment actualitzada i no contingui errors.

XARXES SOCIALS

Li informem que L’Associació d’Il.lustradores de Tarragona  pot tenir presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de L’Associació d’Il.lustradores de Tarragona  es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari.

L’Associació d’Il.lustradores de Tarragona  tractarà les seves dades amb les finalitats d'administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-li d'activitats, serveis del prestador i promoció dels seus associats, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin. Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que  L’Associació d’Il.lustradores de Tarragona  consideri inadequat.
 • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic,  protecció de la vida privada,  protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, L’Associació d’Il.lustradores de Tarragona  es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inadequats.

En tot cas, si vostè. remet informació personal a través de la xarxa social, L’Associació d’Il.lustradores de Tarragona  quedarà exempt de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, havent l'usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’Associació d’Il.lustradores de Tarragona  es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-lo L’Associació d’Il.lustradores de Tarragona  en els termes establerts en aquesta Política per a l'exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre  L’Associació d’Il.lustradores de Tarragona  amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció nacional a la qual se sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Tarragona.